Skalbaggsexkursionen 14:e maj

10 förväntansfulla deltagare samlades vid det gamla grustaget i öländska Lindby tall, för en gemensam skalbaggsexkursion. Diverse jordlöpare, bladbaggar och vivlar hittades. I de sälgrika markerna kunde bland annat Acalyptus sericeus hittas (se bild nedan), och i gyttjan runt ett par dammar sågs bland annat jordlöparna Omophron limbatum och Agonum sexpunctatum.
.

Samling vid dammarna i Lindby tall.

Acalyptus sericeus, en vanlig vivel bland videsnåren i grustaget.